ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
τ. 1028 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005

Η Β’ Σύνοδος του Βατικανού ανοίγει την Εκκλησία στο μέλλον

 

Ορθόδοξες εκτιμήσεις…

Η σπουδαιότης της Συνόδου

Υπό την αγαθήν ταύτην επίδρασιν, συνετελέσθη και το μέγιστον δια την Ρωμαιοκαθολικήν Εκκλησίαν γεγονός του αιώνος, ήτοι η Β΄ εν Βατικανώ Σύνοδος αυτής, της οποίας το πολυσχιδές έργον υπήρξεν ανυπολογίστου σημασίας πρωτίστως δια την Ρωμαιοκαθολικήν Εκκλησίαν, ουχ ήττον όμως και δια τας προς τους λοιπούς Χριστιανούς και πάντας τους ανθρώπους σχέσεις της Εκκλησίας ταύτης.

Η σπουδαιότης της εν λόγω Συνόδου έγκειται κυρίως εις το ότι δια της Συνόδου ταύτης επισημοποιήθησαν εν τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία πλείσται όσαι προσπάθειαι καθαρμού και μετανοίας, την επιστροφήν εις τας γνησίας πηγάς του αρχεγόνου και αυθεντικού Χριστιανισμού επιζητούσαι.

Η περί Εκκλησίας Διάταξις αποτελή το κυριώτερον και αντιπροσωπευτικώτερον κείμενον της Β΄ εν Βατικανώ Συνόδου, εφ’ όσον εν αυτώ συνηντήθησαν τα σπουδαιότερα θεολογικά ρεύματα και αι εκκλησιαστικαί κινήσεις και ζυμώσεις του πρώτου ημίσεος του 20ου αιώνος, άτινα και ωδήγησαν εις την Β΄ Σύνοδον του Βατικανού…

Στυλιανός Χαρκιανάκις,

Το περί Εκκλησίας Σύνταγμα…
Θεσ/νίκη 1969

 


Η συλλογικότης

Περίφημη είναι η έννοια της Collegialitas, η συλλογική έννοια που βρίσκεται για πρώτη φορά στο Lumen Gentium. Βέβαια έπρεπε η Β΄ Βατικανή Σύνοδος κατά κάποιο τρόπο να εξηγήσει καλύτερα (να μην πούμε να διορθώσει, γιατί δεν διορθώνει η μια Σύνοδος την άλλη) το τι έγινε στην Α΄ Βατικανή. Η φράση ex sese et non ex consensus Ecclesiae εβάρυνε τη Β΄ Βατικανή. Αυτό το πνεύμα επλανάτο πάνω από τη Σύνοδο και έπρεπε να αποδειχθεί, ότι η ερμηνεία του δεν είναι αυτή που ενομίζαμε μέχρι τότε. Δεν μιλάει ex consensus Ecclesiae αλλά όταν μιλάει ex sese μιλάει, διότι έχει το consensus Ecclesiae. Αλλά πώς αυτό θα μπορούσε να λεχθεί; Έτσι η μόνη συλλογικότης που είχαμε ήταν η διαδοχή.

Νησιώτης Νίκος
Οικουμενικές προεκτάσεις
Σύγχρονα Βήματα, 1987/61

 

Ο διάλογος

Ως «Παρατηρηταί» απλώς παρακολουθούμε τας κοινάς συνεδριάσεις χωρίς κανένα απολύτως δεσμευτικόν χαρακτήρα. Επί πλέον καρδινάλιοι και ιεράρχαι μάς προσκαλούν συχνά εις διάλογον. Μας παρακαλούν να κάμνωμεν παρατηρήσεις, κριτικήν, να υποβάλωμεν ελεύθερα σκέψεις. Και λαμβάνονται σοβαρώτατα υπ’ όψιν και μας ευγνωμονούν δι’ αυτό.

Το κύριον έργον της Συνόδου δεν συνίσταται εις την επίλυσιν δογματικών ζητημάτων τόσον, όσον πρακτικών. Δια τούτο και συνοπτικώς εκλήθη aggiornamento, εσωτερική ανανέωσις, προσανατολισμός, αναπροσαρμογή προς τας αξιώσεις των σημερινών καιρών. Οι καιροί δε είναι κρίσιμοι μη επιδεχόμενοι αναβολήν. Ό,τι παρελήφθη από τους Αποστόλους και την ιεράν Παράδοσιν, δέον να προσαρμοσθή προς τας σημερινάς απαιτήσεις και να ευρεθή η ανάλογος γλώσσα και ο κατάλληλος τρόπος μεταδόσεως…

Μητροπολίτης Αιμ. Τιμιάδης
Αποκ. άρθρου «Καθημερινής»

 
   
     


©2005 Catholic Church of Greece